निर्बाह छात्रवृति सम्बधी सूचना

प्राबिधिक शिक्षा तथा व्याबासायीक तालिम परिषद्  को मिति २०७३।१२।३१ गते प्रकाशित्त सूचना अनुसार आंगिक शिक्षालयका प्रशिक्षाथीहरुका लागि निर्बाह  छात्रवृतिको सूचना जारी भएकोले यस शिक्षालयमा Diploma in mechanical र electrical first year second part मा अध्ययनरत  प्रशिक्षाथीहरुले मिति २०७४।१।१५  गते सम्म शिक्षालय प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । विस्तृत जानकारीको लागि परिषद्को  मिति २०७३।१२।३१ गतेको सूचना वा शिक्षालयको सूचना पाटीमा हेर्नेुहोला ।

नोट: निर्बाह छात्रवृतिको लागि निवेदन पेश गर्ने प्रशिक्षार्थीहरुले सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परिक्षा उत्रिर्ण भएको हुनु पर्ने छ ।